fillo-poreias-epitaxi

07/07/14 ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Φαντάροι χωρίς στολή

Το νομικό καθεστώς της πολιτικής επιστράτευσης προβλέπει επιβολή του μέτρου σε περίοδο ειρήνης μόνο για λόγους δημόσιας υγείας ή λόγω φυσικών καταστροφών.
      Pin It

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τζώρτζης Ρούσσος

 

Για λόγους δημόσιας υγείας ή λόγω φυσικών καταστροφών μπορεί να επιβληθεί η πολιτική επιστράτευση σε καιρό ειρήνης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Αναλυτικότερα στο άρθρο 41 του ν. 3536/2007, που αφορά τις «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περίοδο ειρήνης», ορίζεται ότι η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών και επίταξη ακινήτων και κινητών πραγμάτων -ως μέτρα πολιτικής κινητοποίησης για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης σε περίοδο ειρήνης- καταρχήν επιτρέπεται.

 

Εκτακτη ανάγκη

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι έκτακτη ανάγκη σε περίοδο ειρήνης, που επιβάλλει την επίταξη προσωπικών υπηρεσιών, είναι κάθε αιφνίδια κατάσταση, η οποία απαιτεί τη λήψη άμεσων μέτρων προς αντιμετώπιση αμυντικών αναγκών της χώρας ή επείγουσας κοινωνικής ανάγκης από κάθε μορφής απειλούμενη φυσική καταστροφή ή ανάγκης που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Εκτακτη ανάγκη σε περίοδο ειρήνης, που επιβάλλει την επίταξη ακινήτων και κινητών πραγμάτων, είναι κάθε άμεση κοινωνική ανάγκη που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια τάξη ή υγεία.

 

Για να τεθεί σε διαδικασία ο μηχανισμός, θα πρέπει να υπάρξει απόφαση του πρωθυπουργού, ύστερα από εισήγηση του υπουργού, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η αντιμετώπιση της αιτίας που προκάλεσε την έκτακτη ανάγκη. Με την ίδια επίσης απόφαση του πρωθυπουργού, μπορεί να εξουσιοδοτούνται οι υπουργοί ή οι γενικοί γραμματείς περιφερειών ή οι νομάρχες να προβαίνουν, με απόφαση τους, σε επίταξη προσωπικών υπηρεσιών.

 

Η επίταξη προσωπικών υπηρεσιών πραγματοποιείται με «Φύλλα Επίταξης Προσωπικών Υπηρεσιών» που εκδίδονται από τις οικείες αστυνομικές, λιμενικές ή και πυροσβεστικές αρχές και επιδίδονται από όργανα τους, καθώς και από υπαλλήλους του Δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Από την επίταξη των προσωπικών υπηρεσιών απαλλάσσονται πρόσωπα που έχουν σωματική ή πνευματική αναπηρία ή άλλους λόγους υγείας, εφόσον αυτοί πιστοποιούνται με σχετική γνωμάτευση κλινικής δημόσιου νοσοκομείου.

 

Ποινικές κυρώσεις

 

Οποιος καλείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του ή ακίνητο ή κινητό πράγμα -κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού- και, είτε αρνείται να παραλάβει το σχετικό φύλλο επίταξης είτε αρνείται ή παραλείπει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την επίταξη, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών.

 

Επίταξη

 

Με την ίδια απόφαση του πρωθυπουργού, μπορεί να εξουσιοδοτείται ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών και ο κατά περίπτωση αρμόδιος υπουργός να προβαίνουν, με κοινή απόφασή τους, σε επίταξη ακινήτων, μη αναλώσιμων κινητών, καθώς και βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων μαζί με τις εγκαταστάσεις τους. Η επίταξη αναλώσιμων κινητών επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αιτιολογούνται ειδικά. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, για την έκδοση της απόφασης επίταξης ακινήτων και κινητών πραγμάτων μπορεί να εξουσιοδοτείται ο οικείος γενικός γραμματέας της Περιφέρειας ή ο οικείος νομάρχης. Η επίταξη ακινήτων και κινητών πραγματοποιείται με «Φύλλα Επίταξης».

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

Οι καβγάδες φέρνουν απόλυση

 

Δεν είναι καταχρηστική η καταγγελία της εργασιακής σύμβασης, όταν αυτή δικαιολογείται από τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του εργοδότη, όπως συμβαίνει όταν γίνεται για αποκατάσταση της αρμονικής συνεργασίας και την εμπέδωση της πειθαρχίας μεταξύ των εργατοϋπαλλήλων, όταν αυτές διαταράσσονται εξαιτίας διαμάχης μεταξύ του μισθωτού που απολύθηκε και των συνυπηρετούντων με αυτόν άλλων εργατοϋπαλλήλων. Η καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου γίνεται ελεύθερα, εκτός αν περιοριστεί με συμφωνία των μερών ή με διάταξη νόμου. Η άσκηση όμως του σχετικού δικαιώματος δεν είναι απεριόριστη και ανέλεγκτη, αλλά ελέγχεται από τα ελληνικά δικαστήρια για το αν είναι καταχρηστική. Στην περίπτωση αυτή, ο καταγγέλλων εργοδότης, που αρνείται να δεχτεί τις προσφερόμενες υπηρεσίες του εργαζομένου, καθίσταται υπερήμερος και υποχρεούται να καταβάλει σ’ αυτόν τον μισθό του. Η καταγγελία της εργασιακής σύμβασης είναι άκυρη, όταν έγινε από εκδίκηση του εργοδότη, εξαιτίας συγκεκριμένου γεγονότος, όπως λόγω συμπεριφοράς του μισθωτού, η οποία δεν συνδέεται με την ομαλή και αποδοτική παροχή της εργασίας του, αλλά δεν αρέσει στον εργοδότη, ή εξαιτίας εχθρότητας προς τον μισθωτό, λόγω συνδικαλιστικής του δράσης, η οποία δεν άρεσε στον εργοδότη και είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα της επιχείρησής του.

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Πότε δεν φταίει ο εργολάβος

 

Ο εργαζόμενος που υπέστη ατύχημα μπορεί να στραφεί κατά του εργοδότη, παρότι εργάζεται σε εργολάβο, αν την επίβλεψη την κρατά ο εργοδότης.

 

Ο εργολάβος δεν θεωρείται, κατ’ αρχήν, εντολοδόχος του εργοδότη, όταν όμως ο εργοδότης επιφύλαξε για τον εαυτό του, ρητώς ή σιωπηρώς, τη διεύθυνση και την επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου και μάλιστα το δικαίωμα παροχής οδηγιών προς τον εργολάβο, ο τελευταίος θεωρείται ότι βρίσκεται σε σχέση εντολής προς τον εργοδότη.

 

Σε περίπτωση που δεν ανατίθεται η εκτέλεση του έργου σ’ έναν εργολάβο, ο κύριος του έργου είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει πριν από την εγκατάσταση κάθε εργολάβου ή υπεργολάβου τμήματος του έργου και να τηρεί, όσο διαρκεί το έργο, όλα τα μέτρα ασφαλείας, τα οποία του υποδεικνύει ο επιβλέπων το έργο, εφόσον αυτά δεν αφορούν τμήματα του έργου που ανέλαβαν και εκτελούν οι εργολάβοι και υπεργολάβοι. Ο κύριος του έργου δεν ευθύνεται, ως προστήσας, για τις παράνομες πράξεις και παραλείψεις του εργολάβου ή υπεργολάβου, αν με εντολή του ολόκληρο το έργο -ή τμήματα αυτού- με σύμβαση μίσθωσης έργου ανατέθηκε σε εργολάβο και δεν επιφύλαξε στον εαυτό του τη διεύθυνση και την επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Kατά το σχολικό έτος 2014-2015 θα εισαχθούν στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ 4.675 μαθητές και ήδη από τις 4 Ιουλίου έχουν ξεκινήσει οι σχετικές διαδικασίες για την υποβολή αίτησης. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α’ Τάξης Επαγγελματικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων και έχουν γεννηθεί τα έτη 1991-1998. Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 4-7-2014 έως 18-7-2014 στις Γραμματείες των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για τα τμήματα στα οποία δεν έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας θα συνεχιστεί από 25/8/2014 έως τη συμπλήρωσή τους, μέχρι και 19/9/2014. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.oaed.gr.

 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

 

Επί συμβάσεως παροχής εξαρτημένης εργασίας ο μισθωτός έχει έναντι του εργοδότη δύο δικαιώματα, ήτοι: α) το δικαίωμα για λήψη των περιοδικώς καταβαλλομένων μισθών και πάσης φύσεως επιδομάτων, που απορρέει από την ατομική σύμβαση εργασίας του, τις κανονιστικές διατάξεις των ΣΣΕ και τον νόμο και β) το δικαίωμα για λήψη κατά ορισμένη χρονική περίοδο (εβδομάδα, δεκαπενθήμερο, μήνα κ.λπ.) ορισμένου χρηματικού ποσού, ως μισθού, για την παρασχεθείσα εργασία του κατά την εν λόγω χρονική περίοδο, το οποίο (δικαίωμα) πηγάζει από το προαναφερόμενο καθολικό δικαίωμά του προς λήψη περιοδικών μισθών.

 

Το πρώτο δικαίωμά του, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο, υπόκειται σε εικοσαετή παραγραφή. Το δεύτερο προς λήψη αυτοτελούς μισθού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που παρείχε την εργασία του, υπόκειται σε πενταετή παραγραφή, η οποία αρχίζει από τη λήξη του ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου γεννήθηκε και κατέστη απαιτητή η αξίωσή του προς καταβολή του συγκεκριμένου αυτοτελούς μισθού.

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

Την έννοια της σιωπηρής καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από την πλευρά του εργοδότη δίνει η νομολογία το Αρείου Πάγου. Οπως και να έχει και αυτή, θεωρείται και πρέπει ο εργοδότης να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του (καταβολή της οφειλόμενης αποζημίωσης, αλλά και έγγραφος τύπος). Η καταγγελία της εργασιακής σχέσης είναι άκυρη, εάν ο εργοδότης, εκτός της μη τήρησης του εγγράφου τύπου, δεν καταβάλει στον απολυόμενο μισθωτό την οφειλόμενη, κατά νόμο, αποζημίωση. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αποτελεί μονομερή δικαιοπραξία, η οποία παράγει νομική ενέργεια από τότε που θα περιέλθει σε εκείνον που απευθύνεται και ως δήλωση δικαιοπρακτικής βούλησης μπορεί να γίνει και σιωπηρά, με πράξεις από τις οποίες συνάγεται σαφώς και κατά τρόπο αναμφίβολο η θέλησή του να λύσει τη σύμβαση. Τέτοια σιωπηρή καταγγελία αποτελεί και η άρνηση του εργοδότη να αποδεχθεί τις προσηκόντως προσφερόμενες σ’ αυτόν υπηρεσίες του μισθωτού, όταν η άρνηση αυτή συνοδεύεται από περιστάσεις, από τις οποίες προκύπτει αναμφιβόλως και γίνεται αντιληπτό από τον μισθωτό ότι ο εργοδότης εκδήλωσε τη θέλησή του για λύση της μεταξύ τους σύμβασης εργασίας.

 

 

 

 

 

Scroll to top