10/02/14 ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Συνταξιοδότηση γονέων με ανάπηρο τέκνο

Τι ισχύει για αδέλφια και συζύγους ατόμων με αναπηρία. Οι προϋποθέσεις κατά περίπτωση.
      Pin It

Τι ισχύει για αδέλφια και συζύγους ατόμων με αναπηρία. Οι προϋποθέσεις κατά περίπτωση

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τζώρτζης Ρούσσος

 

Με τη συμπλήρωση 7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών πραγματικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, δικαιούνται σύνταξη οι γονείς και τα αδέλφια ατόμων άγαμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, τα οποία δεν εργάζονται και δεν νοσηλεύονται σε ιδρύματα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα. Ιδιες είναι και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τους συζύγους αναπήρων με ποσοστό 80% και άνω -εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον δεκαετή έγγαμο βίο- που είναι ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Μάλιστα οι ευεργετικές αυτές προϋποθέσεις ισχύουν ανεξάρτητα από τον χρόνο που ο ασφαλισμένος υπήχθη στην κοινωνική ασφάλιση. Γι’ αυτήν την κατηγορία ασφαλισμένων ισχύουν επίσης πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης, οι οποίοι είναι:

 

- Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας, ο οποίος αναγνωρίζεται κατόπιν εξαγοράς.

 

- Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, που επίσης αναγνωρίζεται κατόπιν εξαγοράς.

 

- Ο προβλεπόμενος από την εκάστοτε ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας λόγω κύησης και λοχείας.

 

Το δικαίωμα συνταξιοδότησης ασκείται διαζευκτικά από τον ένα γονέα ή, στην περίπτωση των αδελφών, από έναν αδελφό σε έναν φορέα κύριας και σε έναν φορέα επικουρικής ασφάλισης και δεν ισχύει για χορήγηση δεύτερης σύνταξης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένας γονέας μπορεί να ευεργετηθεί από τους μειωμένους χρόνους.

 

Για την άσκηση του δικαιώματος από τον γονέα του ανάπηρου τέκνου πρέπει, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση, ο έτερος γονέας να μη λαμβάνει ή να μη δικαιούται σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο, να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 2.400 ημέρες ή 8 έτη πραγματικής ασφάλισης, εκ των οποίων 600 ημέρες ή 2 έτη τα τελευταία 4 χρόνια, σε φορείς κύριας ασφάλισης ή και το Δημόσιο και να εργάζεται. Σε περίπτωση που το ανάπηρο παιδί έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, το δικαίωμα ασκείται από τον γονέα που έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης.

 

Για την άσκηση του δικαιώματος από τον αδελφό πρέπει για τουλάχιστον μία πενταετία πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση να έχει οριστεί δικαστικός συμπαραστάτης του αδελφού με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής αναπηρίας. Επίσης, ο αδελφός με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω θα πρέπει να συνοικεί αποδεδειγμένα μαζί του. Κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης οι δύο αδελφοί απαιτείται να είναι ορφανοί και από τους δύο γονείς ή ο εν ζωή γονέας να είναι ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

 

Σε περίπτωση παύσης της δικαστικής συμπαράστασης ή διακοπής της συνοίκησης, η σύνταξη διακόπτεται από την ημερομηνία της παύσης ή της διακοπής, αντίστοιχα, και επαναχορηγείται εφόσον συντρέξουν εκ νέου οι προϋποθέσεις του παρόντος. Πάντως, αν το ανάπηρο παιδί ή σύζυγος ή αδελφός ή αδελφή αναλάβει εργασία ή αυτοαπασχοληθεί, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης για όσο χρόνο διαρκεί η εργασία ή η αυτοαπασχόληση. Το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το πλήρες κατώτατο όριο σύνταξης λόγω γήρατος, που καταβάλλεται κάθε φορά από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

 

Scroll to top