syntaxi

07/04/14 ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

3 έγγραφα-κλειδιά για σύνταξη στο Δημόσιο

Για να αποφύγουν τον βραχνά της γραφειοκρατίας οι προς συνταξιοδότηση εργαζόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν και να συμπληρώσουν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά - Προσοχή στην ακρίβεια των στοιχείων.
      Pin It

Για να αποφύγουν τον βραχνά της γραφειοκρατίας οι προς συνταξιοδότηση εργαζόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν και να συμπληρώσουν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά – Προσοχή στην ακρίβεια των στοιχείων

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τζώρτζης Ρούσσος

 

Ενας Γολγοθάς γραφειοκρατικών διαδικασιών περιμένει όσους δημόσιους υπαλλήλους ξεκινήσουν τη διαδικασία συνταξιοδότησης. Για μην καταγράφονται καθυστερήσεις, λοιπόν, θα πρέπει να αρχίσουν οι προς συνταξιοδότηση εργαζόμενοι που ασφαλίζονται στο Δημόσιο να μαζεύουν τα έγγραφα που απαιτούνται. Καθυστερήσεις βέβαια μπορούν να καταγραφούν και λόγω εσφαλμένων καταχωρήσεων, οπότε όλοι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί.

 

Η διαδικασία

 

Αναλυτικότερα, λοιπόν, τα βήματα για τη συνταξιοδότηση έχουν ως εξής:

 

1. Υποβολή αιτήσεως. Η αίτηση υποβάλλεται από τον υπάλληλο, μετά τη λύση της υπαλληλικής του σχέσης, στην Υπηρεσία του (Δ/νση Διοικητικού ή στην αντίστοιχη Υπηρεσία η οποία είναι αρμόδια για να παρακολουθεί τις διοικητικές μεταβολές του υπαλλήλου. Π.χ. προκειμένου για εκπαιδευτικούς η αίτηση συνταξιοδότησης υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το έντυπο της αίτησης είναι ειδικό, φέρει στο πάνω μέρος του τον τίτλο «Αίτηση για Απονομή», συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον υπάλληλο και απευθύνεται, πέρα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (που είναι ο φορέας που θα απονείμει τη σύνταξη), και στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή και στα υπόλοιπα Ασφαλιστικά Ταμεία (ΜΤΠΥ, ΤΕΑΔΥ & Ταμείο Πρόνοιας ΔΥ, αν ασφαλίζεται και σ’ αυτά ο υπάλληλος).

 

Με βάση τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η νομοθεσία, θα πρέπει να επιδεικνύεται από τον αιτούντα ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωση των πεδίων που σχετίζονται με την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας και του χρόνου της προηγούμενης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και με την εφαρμογή ή μη των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης (εφόσον βέβαια συντρέχουν τέτοιοι λόγοι). Σε περίπτωση θανάτου του υπαλλήλου, η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί από τα μέλη της οικογένειας (χήρα ή χήρος σύζυγος, παιδί ή γονιός κ.λπ., κατά περίπτωση).

 

2. Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) του υπαλλήλου. Είναι ουσιαστικά το επίσημο δικαιολογητικό συνταξιοδότησης, το οποίο έχει αντικαταστήσει τη συντριπτική πλειονότητα των υποβαλλομένων μέχρι τότε δικαιολογητικών. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι μέσω μιας συγκεκριμένης εφαρμογής που έχει αναπτύξει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο διαπιστευμένοι χρήστες από τις Υπηρεσίες, το ΔΑΥΚ συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία του υπαλλήλου και τυπώνεται σε έντυπη μορφή. Στη συνέχεια, αφού υπογραφεί από τον οικείο προϊστάμενο, είναι έτοιμο για αποστολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

 

Πάντως, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνταξιοδότησης και ακριβώς επειδή το ΔΑΥΚ είναι το επίσημο δικαιολογητικό συνταξιοδότησης τονίζουν την αναγκαιότητα για την πλήρη και σωστή καταχώριση σ’ αυτό (μέσω της συμπλήρωσης των οικείων πεδίων) όλων των απαραίτητων στοιχείων-δεδομένων που θα συμβάλουν στην απρόσκοπτη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ελλιπής ή εσφαλμένη καταχώριση των στοιχείων/δεδομένων στο ΔΑΥΚ απαιτεί πρόσθετες διευκρινίσεις ή αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, με ό,τι τούτο μπορεί να σημαίνει για τον χρόνο απονομής της σύνταξης.

 

3. Υπεύθυνη δήλωση. Είναι ένα ειδικό έντυπο που σημαίνει ότι δεν μπορεί ο προς συνταξιοδότηση υπάλληλος παρά να πάρει τη συγκεκριμένη φόρμα που αποτελεί και αναπόσπαστο τμήμα του ΔΑΥΚ. Η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται από τον υπάλληλο, διαγράφεται ό,τι δεν ισχύει και υπογράφεται από αυτόν. Με αυτό το ειδικό έντυπο δηλώνεται:

 

*αν ο χρόνος τού χρησίμευσε για να πάρε ή όχι σύνταξη από άλλο φορέα,

 

*αν για τον ίδιο χρόνο πήρε ή όχι αποζημίωση,

 

*αν κατέχει οποιαδήποτε θέση ή όχι στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (σε καταφατική περίπτωση αναφέρεται ο φορέας),

 

*αν πήρε ή παίρνει άλλη σύνταξη και από πού (αναφέρεται ο φορέας, αν η εργασία για την οποία συνταξιοδοτήθηκε διανύθηκε στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, επισυνάπτεται αντίγραφο της συνταξιοδοτικής πράξης),

 

*αν είναι έγγαμος/-η, άγαμος/-η, διαζευγμένος/-η, σε διάσταση, χήρος/-α,

 

*αν λαμβάνει ή όχι οικογενειακό επίδομα από άλλη πηγή (σε καταφατική περίπτωση αναφέρεται ο φορέας)

 

*ότι οποιαδήποτε μεταβολή της ατομικής και οικογενειακής κατάστασης θα δηλώνεται στην Υπηρεσία Συντάξεων του ΓΛΚ,

 

*αν επιθυμεί ή όχι την περίθαλψη του Δημοσίου στην περίπτωση που καλύπτεται για περίθαλψη από άλλο φορέα (αναφέρεται ο φορέας),

 

*αν επιθυμεί ή όχι την καταβολή μειωμένης σύνταξης (όταν η ηλικία που έχει υπολείπεται του κατά περίπτωση ισχύοντος ορίου ηλικίας),

 

*τυχόν ιατρικές γνωματεύσεις, δικαστικές αποφάσεις, βεβαιώσεις για τον χρόνο ασφάλισης σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς συναποστέλλονται στην Υπηρεσία Συντάξεων του ΓΛΚ.

 

……………………………………..

 

Αποστολή δικαιολογητικών

 

Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται με διαβιβαστικό της Υπηρεσίας, στην οποία απασχολείται ο προς συνταξιοδότηση υπάλληλος, στην αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του ΓΛΚ. Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους δεν θα γίνονται δεκτά από την Υπηρεσία Συντάξεων. Επίσης σημειώνεται ότι το συνταξιοδοτικό όργανο (Δ/νση Κανονισμού Συντάξεων) κατά την εξέταση της υπόθεσης έχει το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά, όταν κάτι τέτοιο κρίνεται επιβεβλημένο.

 

Scroll to top