Pin It

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τζώρτζης Ρούσσος

 

Καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή του Δώρου του Πάσχα στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα είναι η Μεγάλη Τετάρτη. Για να λάβει κάποιος εργαζόμενος ολόκληρο το επίδομα (ισούται με τον μισό μισθό), θα πρέπει να έχει εργαστεί στην επιχείρηση από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου κάθε έτους. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εργασία μικρότερου διαστήματος τού οφείλεται αναλογία δώρου. Το Δώρο Πάσχα δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου. Για τον υπολογισμό του ποσού του Δώρου Πάσχα λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό. Η χρονική περίοδος με βάση την οποία υπολογίζεται το Δώρο είναι από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους. Συνεπώς, αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο.

 

Σε περίπτωση όμως που η σχέση εργασίας κάποιου μισθωτού με τον εργοδότη του δεν είχε διάρκεια ολόκληρο το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, είτε γιατί αποχώρησε οικειοθελώς από την εργασία του είτε γιατί απολύθηκε, δικαιούται να λάβει αναλογία Δώρου η οποία υπολογίζεται ως εξής: προκειμένου για αμειβόμενο με μισθό, ποσό ίσο με 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο ανάλογα με τον συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες. Σε περίπτωση που κάποιος εργαστεί λιγότερο από οκτώ ημέρες δικαιούται ανάλογο κλάσμα για Δώρο Πάσχα.

 

Βάση υπολογισμού του Δώρου αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία, το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Ως καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο θεωρείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως υπερεργασία, νόμιμη υπερωρία, επίδομα αδείας, επίδομα ισολογισμού, επιδόματα για τροφή, κατοικία, κτλ), εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζεται και το επίδομα αδείας. Συνεπώς, ο μισθωτός θα λάβει το Δώρο Πάσχα προσαυξημένο με τον συντελεστή αδείας ο οποίος ανέρχεται σε 0,041666, π.χ. εργαζόμενος με Δώρο Πάσχα 900 ευρώ, με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ. Δεν αφαιρείται αλλά λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα:

 

- ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό

 

- το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εργαζόμενος σπουδαστής έλαβε σπουδαστική άδεια προκειμένου να συμμετάσχει σε εξετάσεις

 

- ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας

 

Αν ο μισθωτός ασθένησε μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 30ής Απριλίου, θα αφαιρεθούν μόνο οι ημέρες για τις οποίες έλαβε επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Την Τετάρτη 30/4/2014 στην ΕΠΑΣ Μοσχάτου από τις 9.30 έως τις 14.30 θα πραγματοποιηθεί το Εργαστήριο Ενεργοποίησης Κινητοποίησης Ανέργων στον Νομό Αττικής, που υλοποιεί ο ΟΑΕΔ. Μέσω των εργαστηρίων θα παρασχεθεί στους συμμετέχοντες ολοκληρωμένη βιωματική πληροφόρηση σχετικά με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον οργανισμό (Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Συμβουλευτική των Τεχνικών Αναζήτησης Εργασίας, Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών), καθώς επίσης θα τους δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής τους σε ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτικής. Επισημαίνεται ότι μετά τη διεξαγωγή του εργαστηρίου θα υλοποιηθούν ομάδες για τις προαναφερόμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Συμμετοχή μπορεί να δηλωθεί στους εργασιακούς συμβούλους και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο www.oaed.gr.

 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

 

Η οικειοθελής παροχή, η οποία χορηγείται σε αναγνώριση όχι μόνο των μέχρι τότε προσπαθειών των υπηρετούντων μισθωτών αλλά και προς τόνωση του ενδιαφέροντος και του ζήλου τους για την επίτευξη των μελλοντικών στόχων της επιχείρησης, προϋποθέτει ενεργό σύμβαση και άρα δεν τη δικαιούνται όσοι υπάλληλοι αποχώρησαν με πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου προ της χορήγησής της. Ετσι μπορεί η αρχή της ίσης μεταχείρισης των μισθωτών να επιβάλλει στον εργοδότη την υποχρέωση, όταν προβαίνει για οποιονδήποτε λόγο σε οικειοθελή παροχή προς τους εργαζόμενους, να μην εξαιρεί από αυτήν κάποιον ή κάποιους μισθωτούς, οι οποίοι ανήκουν στην ίδια κατηγορία και παρέχουν με τα αυτά προσόντα την ίδια εργασία, κάτω από τις ίδιες συνθήκες, εκτός αν η εξαίρεση δικαιολογείται επαρκώς ως οφειλόμενη σε αντικειμενικές περιστάσεις. Η ίση μεταχείριση προϋποθέτει κατ’ αρχάς σύμβαση ενεργό. Ετσι αν κάποιος αποχωρήσει νωρίτερα δεν μπορεί να τη διεκδικήσει, εκτός και αν η χορήγηση της οικειοθελούς παροχής γίνεται μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας, αλλά με αναδρομική ενέργεια.

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

Ακόμη και την απαγόρευση απεργιακών κινητοποιήσεων μπορεί να ζητήσει ένας εργοδότης σύμφωνα με τα ελληνικά δικαστήρια. Ετσι αν έχει εξαγγελθεί και επίκειται με πιθανότητα, κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων ή τις ειδικές περιστάσεις, η πραγματοποίηση ή επανάληψη τέτοιας απεργίας, ο εργοδότης δικαιούται να ζητήσει την απαγόρευσή της, δηλαδή την παράλειψή της στο μέλλον. Αν το δικαίωμα της απεργίας έχει ασκηθεί κατά τρόπο που προφανώς υπερβαίνει την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη, τον κοινωνικό ή οικονομικό σκοπό του δικαιώματος, η απεργία καθίσταται καταχρηστική και συνεπώς παράνομη. Η καταχρηστική ή μη άσκηση του δικαιώματος της απεργίας διαπιστώνεται από το δικαστήριο ύστερα από τη στάθμιση των αντίθετων συμφερόντων των απεργών και του εργοδότη. Τέτοια θεωρούνται η πολύ μεγάλη ζημία στην επιχείρηση του εργοδότη, το μέγεθος της επίπτωσης των ζημιογόνων συνθηκών στο κοινωνικό σύνολο ή την εθνική οικονομία, σε συνδυασμό με τη μορφή και τη διάρκειά της, το μέγεθος της προσβολής των ατομικών δικαιωμάτων τρίτων και η προφανής επερχόμενη ζημία της επιχείρησης και της αναμενόμενης ωφέλειας των απεργών, καθώς και το ανεδαφικό και παράνομο των αιτημάτων της απεργίας.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

Η αυτοκτονία ως εργατικό ατύχημα

 

Αν η αυτοκτονία ή απόπειρα τερματισμού της ζωής ενός εργαζομένου οφείλεται σε βίαιη και κατά παράβαση της υποχρέωσης πρόνοιας συμπεριφοράς του εργοδότη, τότε λογίζεται ως εργατικό ατύχημα. Εργατικό ατύχημα, δηλαδή ατύχημα από βίαιο συμβάν, που επέρχεται σε εργάτη ή υπάλληλο θεωρείται και ο τραυματισμός του μισθωτού εξαιτίας έκτακτης και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου, άσχετου προς τη σύσταση του οργανισμού του παθόντος, αλλά συνδεομένου με την εργασία του, λόγω της εμφανίσεώς του κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την εκτέλεση αυτής. Η τελευταία περίπτωση συντρέχει όταν το ατύχημα δεν αποτελεί την άμεση συνέπεια της εκτέλεσης της εργασίας, αλλά συνδέεται προς αυτή με σχέση αιτίου και αποτελέσματος, ως εκ του ότι, λόγω της εργασίας, δημιουργήθηκαν οι ιδιαίτερες εκείνες πραγματικές συνθήκες και περιστάσεις που ήταν αναγκαίες για την επέλευσή του και οι οποίες δεν θα υπήρχαν χωρίς την εργασία. Ο παθών από εργατικό ατύχημα δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση, κατά τις διατάξεις του κοινού αστικού δικαίου, μόνο όταν το ατύχημα μπορεί να αποδοθεί σε δόλο του εργοδότη.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Αποζημίωση απόλυσης με προειδοποίηση

 

Ο εργοδότης θα πρέπει να καταβάλει την αποζημίωση στις περιπτώσεις που η απόλυση γίνεται με προμήνυση (προειδοποίηση) κατά την ημέρα λύσης της σύμβασης (εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση καταβολής σε δόσεις, οπότε θα πρέπει να καταβάλει μόνο την πρώτη δόση). Η τακτική καταγγελία της εργασιακής σχέσης δεν επιφέρει την άμεση λύση της, αλλά η τελευταία εξακολουθεί να λειτουργεί μέχρι τη λήξη του χρόνου της προμήνυσης (προειδοποίησης), κατά τη διάρκεια του οποίου εξακολουθούν να υφίστανται αναλλοίωτα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών από τη σχέση. Σκοπός της προμήνυσης είναι η έγκαιρη προειδοποίηση του εργαζομένου, αλλά και του εργοδότη, για την επικείμενη λύση της εργασιακής σχέσης, ώστε ο μεν εργαζόμενος να αναζητήσει αλλού εργασία, ο δε εργοδότης να βρει αντικαταστάτη του εργαζομένου. Ο χρόνος της προμήνυσης έχει συνέπεια να αναστέλλει την άμεση ενέργεια της καταγγελίας της σύμβασης για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί, χωρίς να μετατρέπεται η σύμβαση εργασίας σε ορισμένου χρόνου. Η σύμβαση λύεται με την πάροδο του χρόνου προειδοποίησης, οπότε καταβάλλεται και η αποζημίωση.

 

 

 

Scroll to top