Pin It

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τζώρτζης Ρούσσος

 

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο εργοδότης να αλλάξει θέση στον εργαζόμενο που απασχολεί δίνοντάς του υποδεέστερα της προηγούμενης θέσης του καθήκοντα. Αναλυτικότερα, από την εργατική νομοθεσία προκύπτει ότι στη σύμβαση εργασίας η ρύθμιση κάθε θέματος που ανάγεται στην οργάνωση και τη λειτουργία της επιχειρήσεως για την επίτευξη των σκοπών της ανήκει στον εργοδότη και αποτελεί εκδήλωση του διευθυντικού δικαιώματος αυτού. Ετσι ο εργοδότης δικαιούται να καθορίζει το είδος, τον τόπο, τον χρόνο, τις συνθήκες εργασίας και γενικά τους όρους αυτής, εφόσον οι όροι αυτοί δεν έχουν προσδιοριστεί από κανόνες δικαίου ή την εργασιακή σύμβαση, πάντοτε όμως με τον βασικό περιορισμό που τίθεται και αναφέρει ότι ο εργοδότης δεν μπορεί να ασκεί αυτές του τις εξουσίες καταχρηστικά. Επομένως, η άσκηση του νομίμου ή συμβατικού δικαιώματος του εργοδότη κατά τρόπο που υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, δηλαδή κατά κατάχρηση αυτού, συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή της συμβάσεως εργασίας του μισθωτού. Τέτοια μονομερής βλαπτική μεταβολή κατά κατάχρηση του διευθυντικού δικαιώματος συντρέχει και όταν ο εργοδότης, στο πλαίσιο της οργανωτικής αναδιάρθρωσης της επιχειρήσεώς του, τοποθετεί τον μισθωτό σε άλλη υπηρεσία σε σχέση με εκείνη, στην οποία είχε τοποθετηθεί προηγουμένως, και με άλλο αντικείμενο, εφόσον τα νέα αυτά καθήκοντα είναι υποδεέστερα για τον εργαζόμενο και συνεπάγονται άμεση ή έμμεση υλική ζημία ή ηθική βλάβη με την προσβολή της προσωπικότητάς του ως προς την επαγγελματική αξία του.

 

Τρόποι αντίδρασης

 

Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτός μπορεί να αντιδράσει με τους εξής τρόπους: α) να αποδεχθεί τη μεταβολή, οπότε συνάπτεται, κατά το άρθρο 361 ΑΚ, νέα τροποποιητική της αρχικής, η οποία είναι έγκυρη, εφόσον δεν αντιβαίνει σε απαγορευτική διάταξη νόμου ή στα χρηστά ήθη, β) να θεωρήσει τη μονομερή βλαπτική μεταβολή ως καταγγελία από την πλευρά του εργοδότη και να αποχωρήσει από την εργασία αξιώνοντας την καταβολή της νόμιμης αποζημιώσεως, και γ) να εμμείνει στη σύμβαση και να ζητήσει την τήρηση των συμβατικών όρων.

 

Ετσι ο εργοδότης θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός αν η μετακίνηση του εργαζόμενου που απασχολεί δεν εξυπηρετεί τις οργανωτικές ανάγκες της επιχείρησης, ούτε ωφελεί τα συμφέροντά της. Ιδιαίτερη σημασία δίνουν τα δικαστήρια και στο αν ο εργοδότης στο διάστημα πριν από τη μετακίνηση είχε προβεί σε προσλήψεις προσωπικού όπως και ποιο θα είναι το ωράριο των νέων υποδεέστερων καθηκόντων (αν δηλαδή είναι σταθερό, αν αλλάζει ώρες εργασίας αν είναι κυλιόμενο ή αν ενέχει υποχρέωση απασχόλησης σε ημέρες Σαββάτου και Κυριακής). Ολα αυτά θεωρούνται ότι μπορεί να έχουν άμεσες δυσμενείς επιπτώσεις για τον εργαζόμενο στον προγραμματισμό των οικογενειακών του υποχρεώσεων.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

 

Πότε ευθύνεται σε περίπτωση ατυχήματος

 

Το κάθε εργατικό ατύχημα δεν επιφέρει αυτόματα δυσμενείς συνέπειες για τον εργοδότη, αφού ο εργαζόμενος μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ό,τι συνέβη. Ετσι, τα ελληνικά δικαστήρια έχουν αποφανθεί ότι ο παθών μπορεί να είναι αποκλειστικά υπαίτιος για το ατύχημα από το οποίο επήλθε ο θάνατός του. Αυτό αφορά τις περιπτώσεις όπου εκτελούσε έργο σύμφωνο με την ειδικότητά του, έχει σπουδάσει την ειδικότητα σε τεχνική σχολή και κατέχει επαγγελματική άδεια τεχνικού για έργα όπως αυτό όπου εργαζόταν όταν προκλήθηκε το ατύχημα. Σημαντικό ρόλο παίζει βέβαια και η εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματος και κυρίως το αν επέδειξε αμέλεια κατά την εκτέλεση του έργου αυτού, ήτοι έλλειψη της προσοχής και επιμέλειας που όφειλε και μπορούσε να καταβάλει ως μέσος συνετός επαγγελματίας τεχνικός. Κάτω από αυτά τα δεδομένα έχει κριθεί ότι ένας τέτοιου επιπέδου επαγγελματίας δεν έχει ανάγκη να του υποδειχθούν από τον εργοδότη του τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας που έπρεπε να λάβει πριν αρχίσει τις εργασίες, αφού θεωρείται ότι ξέρει σαφώς λόγω ακριβώς του επαγγέλματός του τα μέτρα που έπρεπε μόνος του να λάβει για να προστατεύσει τον εαυτό του και να μην υποστεί ατύχημα. Ως εκ τούτου η υπόδειξη μέτρων από τον εργοδότη θεωρείται περιττή.

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

 

Δανεισμός εργαζομένου και υποχρεώσεις

 

Επιμερίζονται οι υποχρεώσεις σε περίπτωση που κάποιος εργοδότης δανείσει τον εργαζόμενό του σε άλλον. Τα δικαστήρια έχουν κρίνει ότι είναι νόμιμη η συμφωνία με την οποία ο εργοδότης, που έχει στη διάθεσή του τις υπηρεσίες του μισθωτού, παραχωρεί με τη συναίνεση του τελευταίου τις υπηρεσίες αυτού σε άλλο πρόσωπο (δανεισμός μισθωτού), στο οποίο παρέχονται πλέον οι υπηρεσίες του. Στην περίπτωση αυτή δεν λύεται η σύμβαση εργασίας και ο παλαιός εργοδότης δεν αποβάλλει την ιδιότητα του εργοδότη, ενώ και ο τρίτος που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του δανειζόμενου μισθωτού αποκτά την ιδιότητα του εργοδότη, επέρχεται δηλαδή διάσπαση (κατάτμηση) της ιδιότητας του εργοδότη, με συνέπεια τον επιμερισμό των εργοδοτικών αρμοδιοτήτων. Για την έννοια του δανεισμού δεν έχει σημασία η βραχυχρόνια ή μακροχρόνια απομάκρυνση (παραχώρηση) του εργαζομένου από τον αρχικό εργοδότη του. Ετσι δεν αποκόπτεται ο ενοχικός δεσμός ο οποίος εξακολουθεί να βαρύνεται με τις υποχρεώσεις από τη σύμβαση εργασίας και δη, εκτός από αντίθετη συμφωνία, για την καταβολή του μισθού και των άλλων παροχών που τον βαρύνουν, ενώ ο εργοδότης που δανείζεται τον μισθωτό ασκεί κατά τη διάρκεια της παραχώρησης το διευθυντικό δικαίωμα με τους περιορισμούς.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Νέες προσλήψεις λιμενοφυλάκων, υπαξιωματικών, αξιωματικών τεχνικού και υγειονομικού στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή φέρνει ο νέος νόμος «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε στη… Βουλή και η ισχύς του αρχίζει με τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ αυτή την εβδομάδα. Προβάδισμα στους διαγωνισμούς για υπαξιωματικούς και λιμενοφύλακες δίνει το υπουργείο, ενώ θα προκηρύξει και θέσεις ανθυποπλοιάρχων Τεχνικού και κελευστών Υγειονομικού. Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας προτίθεται να κινήσει άμεσα τις διαδικασίες των σχετικών διαγωνισμών. Μέσα στον Μάιο αναμένεται να υπογραφούν κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου οι υπουργικές αποφάσεις για την εφαρμογή των διατάξεων, που επιβάλλουν νέους όρους για τη διαγωνιστική διαδικασία. Αμέσως μετά θα εκδοθούν οι προκηρύξεις από τον αρχηγό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Ηδη έχει αποφασιστεί η εισαγωγή στις Σχολές Υπαξιωματικών και Λιμενοφυλάκων 200 πτυχιούχων και αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο νέος νόμος ανοίγει τον δρόμο και για την κατάταξη απευθείας στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. διπλωματούχων Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ με τον βαθμό του αρχιπλοιάρχου ειδικότητας τεχνικού. Για τον σκοπό αυτόν θα υπάρξει ξεχωριστή υπουργική απόφαση, ενώ ο αριθμός των θέσεων που θα προκηρυχθούν αναμένεται να είναι διψήφιος. Ταυτόχρονα, θα οριστεί και ένας αριθμός θέσεων που θα καλυφθούν εκτός Σχολής από υπαξιωματικούς ειδικότητας Υγειονομικού.

 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

 

Σε κάθε περίπτωση μη νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης ο μισθωτός δικαιούται από της πρώτης ώρας, πέραν των εκ των αρχών του αδικαιολογήτου πλουτισμού απαιτήσεών του, και προσαύξηση επί του καταβαλλόμενου ωρομισθίου του ως πρόσθετη αποζημίωση. Η προσαύξηση οφείλεται ως αστική κύρωση, απαγγελλόμενη για τον παράνομο χαρακτήρα της υπερωριακής εργασίας, καταβάλλεται δε ανεξάρτητα από την εγκυρότητα της σύμβασης που αφορά την παροχή εργασίας μέσα στο κανονικό ωράριο. Στους εργαζομένους κατά τις Κυριακές και τις μη εργάσιμες εορτές καταβάλλεται, ανεξαρτήτως του κύρους για την απασχόληση, προσαύξηση του ημερομισθίου, η οποία υπολογίζεται επί του νομίμου μισθού και ισούται με το 75% ενός ημερομισθίου, εφόσον η εργασία εξαντλήσει το κανονισμένο ημερήσιο ωράριο. Εάν υπολείπεται του νομίμου ωραρίου μειώνεται ανάλογα και αν υπερβαίνει αυτό αυξάνεται ανάλογα.

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

Στην περίπτωση που ο εργοδότης επιβάλλει το προβλεπόμενο από τον νόμο σύστημα της εκ περιτροπής εργασίας στο σύνολο σχεδόν των εργαζομένων, η κήρυξη απεργίας με αίτημα την άμεση ανάκληση των αποφάσεών του για εκ περιτροπής εργασία, προκειμένου να υπάρξει προηγουμένως ουσιαστική ενημέρωση και διαβούλευση με τους νομίμους εκπροσώπους των εργαζομένων, δεν είναι παράνομη εκ μόνου του λόγου ότι η εν λόγω συλλογική διαφορά είναι συγχρόνως και νομική. Είναι δηλαδή ανεξάρτητο από το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο για επίλυση της εν λόγω διαφοράς, αφού το γεγονός αυτό δεν αναιρεί τη νομιμότητα του απεργιακού αιτήματος, από τη στιγμή που ανοίγουν ή μπορούν να ανοίξουν συλλογικές διαπραγματεύσεις για τη ρύθμιση με ΣΣΕ ζητημάτων σχετικά με την άσκηση επιχειρηματικής πολιτικής στο μέτρο που αυτή επηρεάζει άμεσα τις εργασιακές σχέσεις. Ωστόσο θα πρέπει να επισημανθεί ότι επιτρέπεται η εισαγωγή από τον εργοδότη (μονομερώς, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν οι εργαζόμενοι) κάθε μορφής εκ περιτροπής απασχόλησης, υπό τις εξής δύο προϋποθέσεις που πρέπει αθροιστικά να συντρέχουν: α) τον περιορισμό των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, και β) την προηγούμενη ενημέρωση των εργαζομένων και διαβούλευση του εργοδότη με αυτούς.

 

 

 

Scroll to top