Pin It

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τζώρτζης Ρούσσος

 

Με επτά προγράμματα ο ΟΑΕΔ παρεμβαίνει αυτή την περίοδο στην αγορά εργασίας προκειμένου να συμβάλει στη συγκράτηση της μεγέθυνσης της ανεργίας. Αυτά τα προγράμματα στοχεύουν στην ενίσχυση της απασχόλησης και από αυτά ωφελούνται 34.600 άνεργοι. Ταυτοχρόνως, είναι σε εξέλιξη η εφαρμογή –σε συνεργασία με φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης– τεσσάρων προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, με τα οποία παρέχεται πλήρης απασχόληση σε 49.761 ανέργους.

 

Αναλυτικότερα, τα τρέχοντα προγράμματα είναι:

 

● Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών. Οσοι άνεργοι ενταχθούν θα λαμβάνουν 18,00 € την ημέρα.

 

● Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης (ΟΕΑΔ ΛΑΕΚ 1). Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μέχρι 2.500 άνεργοι που θα λαμβάνουν: 22€ για τον πρώτο χρόνο, 24€ για τον δεύτερο, 26€ για τον τρίτο, 28€ για τον τέταρτο και 30€ για τον πέμπτο.

 

● Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση και κατάρτιση «επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας». Το πρόγραμμα στοχεύει σε 10.000 ανέργους. Η επιχορήγηση αντιστοιχεί στο ύψος του 90% των ασφαλιστικών εισφορών.

 

● Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη άνεργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού». Αφορά 4.000 ανέργους που θα αμείβονται με 18,00 € οι άνω των 25 ετών και με 15,00 € οι κάτω των 25 ετών.

 

● Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας ηλικίας 16-24 ετών. Αφορά 5.000 ανέργους και η επιχορήγησή τους αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.

 

● Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης των εργοδοτών για την πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρίες-ΑμεΑ, Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Ατομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ).

 

Αφορά 2.300 ανέργους και η επιχορήγηση αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών.

 

● Πρόγραμμα Επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών άνεργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες και Αποφυλακισμένων ατόμων και Πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Ατομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ). Αφορά 800 ανέργους που θα λάβουν 28.000€ τα οποία διασπώνται σε μια δόση των 7.000€ και 6 δόσεις των 3.500 €.

 

Αναφορικά με τα προγράμματα απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα, έχουν ήδη προσληφθεί με 5μηνες συμβάσεις 49.761 άνεργοι διαφόρων ειδικοτήτων και εκπαιδευτικού επιπέδου που έχουν τοποθετηθεί και απασχολούνται σε δημόσιους φορείς. Αυτοί οι άνεργοι λαμβάνουν μηνιαίο μισθό 490,00 € οι άνω των 25 ετών, ενώ πληρώνονται από τον ΟΑΕΔ και οι εργοδοτικές εισφορές ύψους 258,00 €. Αντίστοιχα, οι άνεργοι κάτω των 25 ετών λαμβάνουν 427,00 € και οι εργοδοτικές εισφορές τους ανέρχονται στα 225,00 €, που επίσης καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Πρόσληψη μέσω διαγωνισμού

 

H προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη σε θέσεις εργασίας που είναι κενές αποτελεί πρόταση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας, υπό την αίρεση της επιτυχίας στον διαγωνισμό. Η υποβολή αίτησης και η συμμετοχή στον διαγωνισμό ενέχουν αποδοχή της πρότασης από μέρους των υποψηφίων, ενώ η επιτυχία στον διαγωνισμό, που κρίνεται από το πρόσωπο το οποίο ορίστηκε ως κριτής, συνήθως επιτροπή, σε σειρά δε που βρίσκεται μέσα στον αριθμό των κενών θέσεων, επιφέρει την τελείωση της σύμβασης που έκτοτε δεσμεύει αμφότερα τα μέρη. Μετά από αυτό ο εργοδότης, μη αποδεχόμενος τις υπηρεσίες του επιτυχόντος στον διαγωνισμό, καθίσταται υπερήμερος. Οταν κριθεί από τον εργοδότη ή το εξουσιοδοτημένο απ’ αυτόν όργανο ότι ο υποψήφιος του διαγωνισμού δεν έχει τις απαιτούμενες από την προκήρυξη προϋποθέσεις για την επιτυχία (πρόσληψή) του και η κρίση αυτή είναι αντίθετη προς την καλή πίστη ως καταφώρως εξ αντικειμένου άδικη, όταν δηλαδή υπερέχει αυτός καταφανώς ως προς τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, έναντι έστω και ενός που πέτυχε στον διαγωνισμό, τότε η αναβλητική αίρεση υπό την οποία τελούσε η πρόσληψη του μη επιτυχόντος λογίζεται ότι πληρώθηκε από τότε που έπρεπε να είχε συμπεριληφθεί στον πίνακα επιτυχίας και αδίκως παραλείφθηκε.

 

Πότε πρέπει να δώσει την αποζημίωση απόλυσης

 

Την ημέρα που απολύει τον εργαζόμενο ο εργοδότης πρέπει να του καταβάλει και την αποζημίωση απόλυσης, ειδάλλως η καταγγελία είναι άκυρη και ο εργοδότης οφείλει και μισθούς υπερημερίας αν ο εργαζόμενος προσφύγει στα εργατικά δικαστήρια. Η καταγγελία της αορίστου χρόνου εργασιακής σύμβασης θεωρείται έγκυρη εφόσον γίνει εγγράφως και καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση. Ως χρόνος καταβολής της αποζημίωσης ορίζεται καταρχήν η ημέρα της λύσης της σύμβασης, εκτός αν η αποζημίωση υπερβαίνει τις αποδοχές έξι μηνών, οπότε ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον απολυόμενο μισθωτό το μέχρι των αποδοχών έξι μηνών μέρος της αποζημίωσης, το δε υπόλοιπο σε τριμηνιαίες δόσεις. Εάν δεν καταβληθεί η αποζημίωση ή το μέχρι των αποδοχών έξι μηνών μέρος της, κατά περίπτωση, την ίδια ημέρα με την επίδοση της έγγραφης καταγγελίας στον απολυόμενο μισθωτό, η καταγγελία είναι άκυρη, η δε ακυρότητα δεν θεραπεύεται από τη μεταγενέστερη καταβολή της αποζημίωσης. Η καταβολή της αποζημίωσης πρέπει να είναι πραγματική, και δεν αρκεί η απλή προσφορά αυτής, σε περίπτωση όμως άρνησης του μισθωτού να την εισπράξει, οφείλει ο εργοδότης να προβεί στη δημόσια κατάθεσή της μέσα σε εύλογο χρόνο από την ατελεσφόρητη προσφορά, ώστε να αποτρέψει την ακυρότητα.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Aπεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 2K/2014 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν σαράντα εννέα (149) θέσεων τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου Τελωνειακών στο υπουργείο Οικονομικών. Για όλες τις θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Για τα πρόσθετα προσόντα που αφορούν κάθε θέση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν στο σάιτ του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υποψήφιοι κατανέμονται σε αυτούς της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, σε αυτούς της τεχνολογικής εκπαίδευσης, ενώ ελπίδες επιτυχίας έχουν και όσοι κατέχουν απλώς απολυτήριο Λυκείου (δευτεροβάθμια εκπαίδευση).

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

 

Αν ο μισθωτός εργάστηκε σε επιχείρηση όπου εφαρμόζεται η πενθήμερη εβδομάδα εργασίας και έκτη ημέρα την εβδομάδα (εκτός Κυριακής ή εξαιρετέας ημέρας ή αναπληρωματικής ανάπαυσης λόγω εργασίας κατά την Κυριακή) η σχετική συμφωνία για απασχόλησή του κατά την ημέρα αυτή, ως απαγορευμένη από κανόνες δημόσιας τάξης, είναι άκυρη, αφού πρόκειται για εργασία παρεχόμενη εκτός των ημερών της εβδoμαδιαίας εργασίας, ήτοι σε ημέρα ανάπαυσης, και δικαιούται για αυτήν αποζημίωση κατά τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, η οποία συνίσταται στις αποδοχές που ο εργοδότης θα κατέβαλλε ως αμοιβή σε άλλο μισθωτό, που θα απασχολούσε με έγκυρη σύμβαση εργασίας, με τις ικανότητες και τα προσόντα του απασχοληθέντος (χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι λοιπές προσωπικές περιστάσεις του τελευταίου), αφού κατά το ποσό αυτό, που δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το νόμιμο ωρομίσθιο, καθίσταται χωρίς νόμιμη αιτία πλουσιότερος ο εργοδότης, χωρίς να δικαιούται και οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη οφείλεται και επί εργατικού ατυχήματος, όταν συντρέχουν οι όροι της αδικοπραξίας σύμφωνα με τα ελληνικά δικαστήρια. Για να δικαιούται λοιπόν η οικογένεια του θανατωθέντος σε εργατικό ατύχημα χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης αρκεί να συντέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα του εργοδότη του θανατωθέντος ή του κυρίου του έργου ή των προστηθέντων απ’ αυτούς με την έννοια δηλαδή της υπαίτιας και παράνομης πράξης ή παράλειψης. Προϋποθέσεις της ευθύνης προς αποζημίωση από αδικοπραξία είναι η υπαιτιότητα του υπόχρεου, η οποία υπάρχει και στην περίπτωση της αμέλειας, δηλαδή όταν δεν καταβάλλεται η επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, το παράνομο της πράξης ή παράλειψης αυτού και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της πράξης ή της παράλειψης και της επελθούσης ζημίας. Η παράνομη έναντι του ζημιωθέντος συμπεριφορά μπορεί να συνίσταται όχι μόνο σε θετική πράξη αλλά και σε παράλειψη, εφόσον στην τελευταία περίπτωση ο υπαίτιος ήταν υποχρεωμένος να ενεργήσει, η υποχρέωσή του δε αυτή σε πράξη μπορεί να επιβάλλεται από δικαιοπραξία, από τον νόμο ή από την καλή πίστη, κατά την κρατούσα κοινωνική αντίληψη.

 

Scroll to top