10/06/14 ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Σε προνόμιο για ολίγους μετατρέπονται οι παροχές υγείας για τους ανέργους

Μέγκενη προϋποθέσεων και ηλικιακά κριτήρια για την ένταξη στον κλάδο υγείας του ΙΚΑ για όσους δεν έχουν δουλειά.
      Pin It

Μέγκενη προϋποθέσεων και ηλικιακά κριτήρια για την ένταξη στον κλάδο υγείας του ΙΚΑ για όσους δεν έχουν δουλειά

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τζώρτζης Ρούσσος

 

Με κριτήριο την ηλικία τους οι άνεργοι που μπορούν να τύχουν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης διαιρούνται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Μπορεί πάντως αυτή η κατηγοριοποίηση να καλύπτει το σύνολο του εργασιακού βίου, ωστόσο τίθενται πολλές προϋποθέσεις κάνοντας την ελάχιστη παροχή προστασίας που οφείλει η πολιτεία να μοιάζει με προνόμιο για ολίγους.

 

Oι τρεις κατηγορίες

 

Κάτω από αυτά τα δεδομένα λοιπόν, στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ μπορούν να ενταχθούν υποβάλλοντας αίτηση οι παρακάτω 3 κατηγορίες ανέργων:

 

● Οι νέοι άνεργοι ηλικίας έως 29 ετών

● Οι άνεργοι ηλικίας 29-55 ετών και

● Οι μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας από 55 ετών και άνω

 

Αναλυτικότερα:

 

1 Παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας μέχρι 29 ετών. Ανεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ για παροχές ασθενείας σε είδος, ύστερα από αίτηση που υποβάλλουν στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους. Οι εν λόγω άνεργοι θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα να προσκομίσουν βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι για ένα τουλάχιστον δίμηνο πριν από την υποβολή της αίτησής τους, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και ότι κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά τρίμηνο. Επίσης, θα πρέπει να είναι ανασφάλιστοι, να μη σπουδάζουν και μόλις αναλάβουν εργασία θα πρέπει να το δηλώσουν στο υποκατάστημα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους. Το βιβλιάριο ασθενείας που χορηγείται ισχύει για ένα εξάμηνο και ανανεώνεται με την προσκόμιση νέας βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ, ότι συνεχίζουν να είναι άνεργοι.

 

2 Παροχές ασθενείας σε είδος στους ανέργους ηλικίας 29 έως 55 ετών. Ανεργοι ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών, έπειτα από αίτηση που υποβάλλουν στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ασφαλίζονται πριν από τη διακοπή της εργασίας τους, καλύπτονται για παροχές ασθενείας σε είδος από αυτόν για διάστημα μέχρι 2 χρόνια. Εάν έχουν ασφαλιστεί σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικό οργανισμό, καλύπτονται από τον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο έχουν ασφαλιστεί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι εν λόγω άνεργοι θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα να προσκομίσουν βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι για ένα συνεχές τουλάχιστον δωδεκάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στην ασφάλιση, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και ότι κατέχουν κάρτα ανεργίας που ανανεώνεται ανά μήνα.

 

Βεβαίωση από οικείο φορέα

 

Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα στην οποία θα βεβαιώνεται ότι: α) έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού 600 ημέρες εργασίας, προσαυξανόμενες μετά τη συμπλήρωση του 30ού έτους ηλικίας και μέχρι το 54ο έτος της ηλικίας κατά 100 ημέρες ανά έτος και ότι β) δεν ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό.

 

3 Παροχές ασθενείας σε είδος στους ηλικιωμένους μακροχρονίως ανέργους. Μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των 55 ετών, ύστερα από αίτηση που υποβάλλουν στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους, καλύπτονται για τον κλάδο των παροχών ασθενείας σε είδος εφόσον έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε τουλάχιστον 3.000 ημερομίσθια (10ετία) στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας του ΙΚΑ. Η ως άνω ασφαλιστική κάλυψη αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους για ασφάλιση και λήγει με τη συνταξιοδότησή τους από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. Επίσης, μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των 55 ετών, που έχουν πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο από τη νομοθεσία του οικείου ασφαλιστικού φορέα αριθμό ημερομισθίων για τη χορήγηση της κατώτερης σύνταξης γήρατος (4.500 ημέρες ασφάλισης), καλύπτονται από το ΙΚΑ για τον κλάδο των παροχών ασθενείας σε είδος. Απαραίτητη προϋπόθεση και στις δύο περιπτώσεις είναι η εγγραφή των ανέργων στα μητρώα των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ επί ένα συνεχές δωδεκάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ και σχετική βεβαίωση από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.

 

Scroll to top