Pin It

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τζώρτζης Ρούσσος

 

Σε περίπτωση μεταβίβασης -με οποιονδήποτε τρόπο- επιχείρησης, ο νέος εργοδότης υπεισέρχεται σε όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις προϋφιστάμενες εργασιακές σχέσεις. Αυτές και τα εν γένει δικαιώματα των μισθωτών δεν επηρεάζονται από τη μεταβίβαση, αυτό δε ανεξάρτητα από τη νομική αιτία και τη μορφή της μεταβίβασης και είτε τα δικαιώματα αυτά προέρχονται από ΣΣΕ, από ατομική σύμβαση εργασίας ή από διαιτητική απόφαση. Αρκεί συνεπώς η επιχείρηση να συνεχίζεται ως οικονομική μονάδα και να διατηρεί την ταυτότητά της με τον νέο φορέα, επιδιώκοντας τον ίδιο κερδοσκοπικό ή οικονομικό σκοπό. Καθιερώνεται, δηλαδή, η αρχή της αυτοδίκαιης μεταβίβασης της εργασιακής σχέσης στο σύνολό της, με αποτέλεσμα να διασώζεται αυτή καθ’ όλο το περιεχόμενό της, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια στην απασχόληση και την αποφυγή της χειροτέρευσης της θέσης του μισθωτού.

 

Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, «η μεταβολή του προσώπου του εργοδότου, οπωσδήποτε επερχομένη, ουδαμώς επηρεάζει την εφαρμογή των υπέρ του υπαλλήλου διατάξεων του παρόντος». Ακριβώς τα ίδια αναφέρει και η κοινοτική νομοθεσία που έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό Δίκαιο. Ετσι, «τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που έχει ο μεταβιβάζων από σύμβαση ή σχέση εργασίας, τα οποία υφίστανται κατά την ημερομηνία τής για οποιονδήποτε λόγο μεταβίβασης, βαρύνουν εξαιτίας της μεταβίβασης αυτής τον διάδοχο. Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων από τυχόν υφιστάμενα συστήματα επαγγελματικής ή διεπαγγελματικής ασφάλισης, μετά την για οποιονδήποτε λόγο μεταβίβαση, ο διάδοχος τηρεί τους όρους εργασίας που προβλέπονται από συλλογική σύμβαση εργασίας, απόφαση διαιτησίας, κανονισμό ή ατομική σύμβαση εργασίας». Αναλυτικότερα λοιπόν διά της μεταβιβάσεως και από την ημερομηνία αυτής όλα τα υφιστάμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχει ο μεταβιβάζων από σύμβαση ή σχέση εργασίας μεταβιβάζονται στον διάδοχο. Μετά τη μεταβίβαση, ο διάδοχος εξακολουθεί να τηρεί τους όρους εργασίας που προβλέπονται από συλλογική σύμβαση εργασίας, απόφαση διαιτησίας, κανονισμό ή ατομική σύμβαση εργασίας».

 

Ο μεταβιβάζων εργοδότης υποχρεούται, πριν από την πραγματοποίηση της μεταβίβασης, να πληροφορεί εγκαίρως τους εκπροσώπους των εργαζομένων του που θίγονται από αυτήν για τα ακόλουθα σημεία:

 

α) την ημερομηνία ή την προτεινόμενη ημερομηνία μεταβίβασης, β) τους λόγους της μεταβίβασης, γ) τις νομικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τους εργαζομένους από τη μεταβίβαση.

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ίδια υποχρέωση έχει και ο διάδοχος εργοδότης, ο οποίος υποχρεούται να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στους εκπροσώπους των εργαζομένων του εγκαίρως και οπωσδήποτε πριν οι εργαζόμενοί του θιγούν άμεσα από τη μεταβίβαση ως προς τις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας τους. Οταν ο μεταβιβάζων ή ο διάδοχος προτίθεται να λάβει μέτρα αλλαγής του καθεστώτος των εργαζομένων του, είναι υποχρεωμένος να προβαίνει εγκαίρως σε διαβουλεύσεις για τα μέτρα αυτά με τους εκπροσώπους των εν λόγω εργαζομένων, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία.

 

Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων καταγράφονται σε πρακτικό στο οποίο διατυπώνονται οι τελικές θέσεις των ενδιαφερομένων.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

Η ημέρα του Αγίου Πνεύματος ως αργία

 

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος είναι για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις εργάσιμη μέρα και όχι εξαιρέσιμη εορτή, εκτός αν έχει καθιερωθεί ως αργία με Διάταγμα, Υπουργική Απόφαση, Κανονισμό, Συλλογική Σύμβαση Εργασίας κ.λπ., ή κατ’ έθιμο.

 

Πώς αμείβεται

 

• Οσοι αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν θα απασχοληθούν αυτή τη μέρα, δεν δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους

• Οσοι απασχοληθούν, δεν δικαιούνται την προσαύξηση του 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου.

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος θεωρείται αργία για τις εξής κατηγορίες μισθωτών:

 

• Βιβλιοπωλείων, Διαγνωστικών Κέντρων, Δημοσιογράφους, Εργοδηγούς Σχεδιαστές, Ευγηρίας Οίκων, Εφημερίδων, Ηλεκτροτεχνίτες Βιομηχανίας και Καταστημάτων, Θυρωρούς, Καπνοβιομηχανιών, Κλινικών, Ξυλεμπορικών Καταστημάτων , Περιοδικών, Πετρελαιοειδών επιχειρήσεων, Πρακτορείων Ναυτιλιακών κ.λπ., Ραδιοηλεκτρολόγους – Ραδιοτεχνίτες βιομηχανίας, Ραδιοφώνου Τεχνικούς, Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών Γραφείων, Τηλεοπτικών Σταθμών, Τηλεοράσεως τεχνικούς, Τυπογράφους, Φορτοεκφορτωτές Ημερήσιων Εφημερίδων, Φροντιστηρίων, Φωτοστοιχειοθέτες, Χειριστές βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων, Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Τεχνικών Εργων.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Περιορισμός της αποζημίωσης απόλυσης

 

Μόνο για σπουδαίο λόγο μπορεί ο εργοδότης να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Σπουδαίο λόγο αποτελούν τα περιστατικά εκείνα, ή ακόμη και το μεμονωμένο περιστατικό, εξαιτίας των οποίων δεν είναι δυνατόν, κατ’ αντικειμενική κρίση, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη, να αξιωθεί από οιοδήποτε εκ των συμβαλλομένων μερών η συνέχιση της σύμβασης μέχρι τη συμφωνημένη ή εκ του νόμου υποχρεωτική λήξη της. Με τη σύμβαση εργασίας ή και τον κανονισμό της εργοδότριας επιχείρησης μπορούν να προσδιοριστούν και ειδικοί λόγοι, εφόσον από τις περιστάσεις και τη φύση της εργασίας δικαιολογούνται ως «σπουδαίοι» για την καταγγελία της σύμβασης.

 

Η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας για το αν τα συγκεκριμένα περιστατικά, στα οποία στηρίζεται η καταγγελία της σύμβασης ορισμένου χρόνου, συνιστούν την αόριστη νομική έννοια του σπουδαίου λόγου, είναι κρίση νομική. Τυχόν ανυπαρξία σπουδαίου λόγου ή αν ο προβαλλόμενος ως σπουδαίος λόγος καταγγελίας δεν είναι τόσο σπουδαίος και σοβαρός ώστε να μπορεί να δικαιολογήσει την πρόωρη λύση της σύμβασης, καθιστά την καταγγελία της σύμβασης ορισμένου χρόνου άκυρη.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Νέο πρόγραμμα για την πρόσληψη 50.000 ανέργων από 10.000 επιχειρήσεις προγραμματίζει το υπουργείο Εργασίας. Το πρόγραμμα αναμένεται να δημοσιοποιηθεί εντός του Ιουνίου και θα αφορά άνεργους -ηλικίας έως 29 ετών- αποφοίτους όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης (Υποχρεωτικής, Β/βάθμιας, ΑΕΙ, ΤΕΙ) οι οποίοι θα λάβουν 9.732 ευρώ (2.700 ευρώ για επιμόρφωση και πρακτική άσκηση και 7.032 για αμοιβές των επιχειρήσεων προς τους νέους εργαζόμενους). Σύμφωνα με τις στοχεύσεις του ΟΑΕΔ το πρόγραμμα παράλληλα θα καλύπτει και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών.

 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

 

Μεγάλη είναι για την εργατική νομοθεσία η σημασία του νομίμου μισθού για τους εξής λόγους:

 

α) Απαγορεύεται η καταβολή μικρότερου (από το νόμιμο) μισθού και είναι άκυρη τυχόν συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου που προβλέπει μισθό κατώτερο του νομίμου.

 

β) Η εκτός έδρας αποζημίωση και ορισμένες προσαυξήσεις του μισθού (για κατά Κυριακή ή νυκτερινή εργασία) υπολογίζονται πάνω στον νόμιμο και όχι τον καταβαλλόμενο μισθό (οι αυξήσεις που προβλέπονται από συλλογικές ρυθμίσεις προσαυξάνουν τις κατώτερες νόμιμες αποδοχές που προβλέπονται από όμοιες ρυθμίσεις). Σύμφωνα με τη διατυπωθείσα νομολογία των δικαστηρίων, επιτρέπεται ο συμψηφισμός των προαναφερομένων αυξήσεων με τυχόν καταβαλλόμενες ανώτερες των νομίμων αποδοχές, εκτός αντιθέτου συμφωνίας. Η επί 20ετία και πλέον καταβολή των νομίμων αυξήσεων αποτελεί συμβατικό όρο της ατομικής σύμβασης εργασίας (περί μη συμψηφισμού) και δεν δύναται να τροποποιηθεί μονομερώς. Ακυρη είναι η συμφωνία περί παραιτήσεως του μισθωτού από τις νόμιμες αποδοχές που δικαιούται, γιατί οι σχετικές διατάξεις είναι δημοσίας τάξεως.

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

Εκείνος που ως αντιπρόσωπος στην Ελλάδα αλλοδαπής ναυτιλιακής εταιρείας συνήψε σύμβαση παροχής εργασίας σε πλοίο πλοιοκτησίας αλλοδαπής εταιρείας, είναι εκ του νόμου και αντίκλητος της εταιρείας αυτής, για όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη σχέση εργασίας ή εξ αφορμής αυτής, όπως είναι και η υποχρέωση του εργοδότη προς αποζημίωση των μελών της οικογενείας του θανόντος συνεπεία εργατικού ατυχήματος, καθώς και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης. Τόσο η αλλοδαπή ναυτιλιακή εταιρεία όσο και ο αντιπρόσωπός της που συνάπτει σύμβαση ναυτικής εργασίας στην Ελλάδα με ναυτικό ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι του ναυτικού, για κάθε αξίωση αυτού εναντίον του εργοδότη που πηγάζει από τη σχέση εργασίας και επομένως, σε περίπτωση θανάτου του, εξαιτίας ναυτεργατικού ατυχήματος, αυτοί ευθύνονται εις ολόκληρον έναντι των μελών της οικογενείας του, τόσο για τη χρηματική ικανοποίηση προς αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των τελευταίων όσο και για την ειδική αποζημίωση.

 

 

 

Scroll to top