Pin It

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τζώρτζης Ρούσσος

 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο πολλές επιχειρήσεις να εφαρμόζουν το σύστημα της ομαδικής χορήγησης των κανονικών αδειών στο προσωπικό τους και αυτό γιατί η επιχείρηση διακόπτει την παραγωγική της λειτουργία, κυρίως το καλοκαίρι. Τότε προκύπτουν διάφορα όπως:

 

α) Οι μισθωτοί που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις θα πάρουν την άδειά τους κατά το διάστημα της διακοπής των εργασιών της επιχείρησης.

 

Το ενδεχόμενο όμως μερικοί από τους μισθωτούς, ασκώντας το δικαίωμα που τους δίνει ο νόμος, να έχουν ζητήσει και λάβει άδεια προ της ομαδικής χορήγησης (και εντός διμήνου από αιτήσεως) γεννά προβληματισμούς.

 

Εάν οι μισθωτοί αυτοί όταν ζήτησαν την άδειά τους δεν γνώριζαν ότι η επιχείρηση εφαρμόζει το σύστημα της ομαδικής χορήγησης αδειών ή γιατί η καθιέρωση του συστήματος αυτού αποφασίστηκε αργότερα ή γιατί ο εργοδότης δεν γνωστοποίησε εγκαίρως στους μισθωτούς του την απόφαση αυτή, τότε θα λάβουν τις αποδοχές του διαστήματος της διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης (υπερημερία εργοδότη).

 

Αν όμως οι μισθωτοί αυτοί ζήτησαν και έλαβαν άδεια νωρίτερα, αν και γνώριζαν ότι η επιχείρηση θα προβεί σε ομαδική χορήγηση αδειών, τότε δεν δικαιούνται να λάβουν αποδοχές κατά το διάστημα της διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης.

 

β) Οι μισθωτοί που δεν δικαιούνται αδείας διότι προσελήφθησαν κατά το τρέχον έτος, εάν μεν κατά την πρόσληψή τους γνώριζαν, είτε γιατί το προβλέπει ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της επιχείρησης, είτε γιατί υπάρχει επιχειρησιακή συνήθεια, είτε γιατί γνωστοποιήθηκε σ’ αυτούς ότι η επιχείρηση εφαρμόζει ή πρόκειται να εφαρμόσει το σύστημα της ομαδικής χορήγησης των αδειών, τότε θα απουσιάσουν από την εργασία τους κατά τον χρόνο μη λειτουργίας της επιχείρησης χωρίς να λάβουν αποδοχές. Στην αντίθετη περίπτωση, θα λάβουν αποδοχές (υπερημερία εργοδότη).

 

γ) Οι μισθωτοί που συμπληρώνουν προϋποθέσεις πλήρους χορήγησης της αδείας μέσα στο τρέχον έτος αλλά μετά από τον χρόνο της ομαδικής χορήγησης των αδειών μπορούν να πάρουν άδεια μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία με τον εργοδότη.

 

δ) Οι μισθωτοί που δικαιούνται άδεια μικρότερη από τον αριθμό των εργάσιμων ημερών του διαστήματος κατά το οποίο διακόπτει τις εργασίες της η επιχείρηση πρέπει να λάβουν τις αποδοχές και των υπόλοιπων ημερών. Αυτό δεν ισχύει εάν υπάρχει αντίθετη συμφωνία ή αποτελεί διάταξη του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της επιχείρησης.

 

Για τυχόν ανάγκη του μισθωτού να απουσιάσει από την εργασία του σε χρόνο μεταγενέστερο από τον χρόνο της ομαδικής χορήγησης πρέπει να εξετάζεται κατά τους κανόνες της καλής πίστεως το αίτημά του.

 

Η κατάτμηση της άδειας

 

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η κατάτμηση του χρόνου άδειας και η επιλογή της εφαρμογής της επαφίεται τόσο στον εργοδότη όσο και στον εργαζόμενο. Ετσι, με πρωτοβουλία του εργοδότη επιτρέπεται η κατάτμηση του χρόνου αδείας εντός του αυτού ημερολογιακού έτους σε δύο περιόδους εξαιτίας ιδιαίτερα σοβαρής ή επείγουσας ανάγκης της επιχείρησης.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

Η σύμβαση του διευθύνοντος συμβούλου

 

Ο διευθύνων σύμβουλος Α.Ε. συνδέεται με σχέση εντολής με την εταιρεία. Αν για τις υπηρεσίες που προσφέρει λαμβάνει αμοιβή, η σχέση χαρακτηρίζεται μίσθωση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, αφού, λόγω της ως άνω ιδιότητάς του, ασκεί εξουσία διοικητική και διαχειριστική, με δική του ευθύνη και πρωτοβουλία, είναι όργανο της εταιρείας και υποβάλλεται στο καθεστώς που διέπει το διοικητικό συμβούλιο. Στην περίπτωση αυτή η σχετική σύμβαση μπορεί να λυθεί οποτεδήποτε με καταγγελία και δεν έχουν επ’ αυτής εφαρμογή οι ειδικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ομως δεν αποκλείεται ο διευθύνων σύμβουλος Α.Ε. να συνδέεται με την εταιρεία και με σχέση εξαρτημένης εργασίας, όπως στην περίπτωση που, μετά από έγκριση της γενικής συνέλευσης, απασχολείται για τις υποθέσεις της εταιρείας πέρα από τα συνηθισμένα και από τον νόμο ή το καταστατικό καθορισμένα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου και η εργασία του παρέχεται σύμφωνα με τις οδηγίες και κάτω από τον έλεγχο της διοικήσεως της εταιρείας (Δ.Σ.), χωρίς βέβαια να αποκλείεται η εξάρτηση από την πρωτοβουλία που αναπτύσσει στην εκτέλεση των εργασιακών καθηκόντων του.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Η άκυρη σύμβαση εργασίας

 

Επί παροχής εργασίας υπό άκυρη σύμβαση, ο εργοδότης υποχρεούται, ως καθιστάμενος αδικαιολογήτως πλουσιότερος, στην απόδοση της ωφέλειας που αποκόμισε, ανεξαρτήτως της ζημίας του εργαζομένου. Επομένως, υποχρεούται να αποδώσει σε αυτόν την αμοιβή την οποία αναγκαίως θα κατέβαλλε εάν ήταν έγκυρη η σύμβαση εργασίας υπό τις επικρατούσες στον τόπο της παροχής της συνθήκες, για την ίδια εργασία σε πρόσωπο με τις ικανότητες και τα προσόντα του απασχοληθέντος, χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη τα επιδόματα γάμου, τέκνων και προϋπηρεσίας, δηλαδή επιδόματα που προσιδιάζουν στην προσωπική κατάσταση του μισθωτού, εφόσον αυτά δεν θα συνέτρεχαν αναγκαίως στο πρόσωπο του δυναμένου να απασχοληθεί εγκύρως μισθωτού. Η ωφέλεια αυτή συνίσταται στην αμοιβή που θα κατέβαλλε ο εργοδότης σε άλλο εργαζόμενο, όπως ανωτέρω, η οποία πάντως δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές που προβλέπουν οι τυχόν υπάρχουσες ΣΣΕ και Δ.Α., σε περίπτωση δε ελλείψεως τέτοιων, δεν μπορεί να είναι κατώτερη από εκείνη που, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αποδεικνύεται ότι ο εργοδότης καταβάλλει σε άλλο εργαζόμενο με έγκυρη σύμβαση εργασίας υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2014 (ηµεροµηνία σφραγίδας Ταχυδροµείου και ηλεκτρονικής υποβολής) οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στο ΙΚΥ για τη χορήγηση υποτροφίας, προϊόν της συνεργασίας του ΙΚΥ με τη γερµανική Υπηρεσία Ακαδηµαϊκών Ανταλλαγών (DAAD). Στόχος είναι η περαιτέρω προώθηση της επιστηµονικής συνεργασίας. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε οµάδες επιστηµόνων ή ερευνητών όλων των γνωστικών αντικειµένων, οι οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν ένα κοινό ερευνητικό σχέδιο µε τους Γερµανούς εταίρους µε αµοιβαίες ανταλλαγές επισκέψεων (Πρόγραµµα IKYDA 2015 – Programm fuer projektbezogenen Personenaustausch). Το ΙΚΥ ανακοινώνει ότι για το 2015 θα χρηµατοδοτήσει έως 18 ερευνητικά σχέδια και επισηµαίνει ότι, σύµφωνα µε τους όρους του προγράµµατος, προτεραιότητα δίνεται στη µετεκπαίδευση και εξειδίκευση νέων επιστηµόνων.

 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

 

Μόνη η μακροχρόνια αδράνεια του δικαιούχου, και όταν ακόμη δημιούργησε στον οφειλέτη την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει το δικαίωμα ή ότι δεν πρόκειται πλέον να ασκηθεί, δεν αρκεί για να καταστήσει καταχρηστική τη μεταγενέστερη άσκηση του δικαιώματος. Απαιτείται, επίσης, να συντρέχουν επιπρόσθετα ειδικές συνθήκες και περιστάσεις. Ειδικότερα, μόνη η ανοχή του μισθωτού ως προς την καταβολή μειωμένων αποδοχών και η κακή οικονομική κατάσταση του εργοδότη, η οποία μάλιστα θα επιδεινωθεί από την άσκηση όμοιων αξιώσεων από άλλους μισθωτούς δεν καθιστά καταχρηστική την άσκηση της αξιώσεώς του για την καταβολή των νόμιμων ελάχιστων ορίων των αποδοχών του ή άλλων εργατικών γενικά δικαιωμάτων του, από τα οποία παραίτηση δεν επιτρέπεται κατά νόμο.

 

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

Ο εργοδότης δεν μπορεί να συμψηφίσει οφειλόμενο μισθό με απαίτησή του κατά του εργαζομένου, εφόσον ο μισθός αυτός είναι απολύτως αναγκαίος για τη διατροφή του εργαζομένου και της οικογένειάς του. Μισθό όμως δεν αποτελεί η αξίωση αποζημιώσεως λόγω απολύσεως και συνεπώς δεν απαγορεύεται ο συμψηφισμός της αξίωσης αυτής. Ο συμψηφισμός επιφέρει απόσβεση των μεταξύ δύο προσώπων αμοιβαίων απαιτήσεων, όσο καλύπτονται, αν είναι ομοειδείς κατά το αντικείμενο και ληξιπρόθεσμες. Το δικαίωμα πρότασης του συμψηφισμού δημιουργείται από τη στιγμή που δύο αντίθετες απαιτήσεις, που πληρούν τις προϋποθέσεις του συμψηφισμού, θα συνυπάρξουν. Ο δικαιούχος της κάθε απαίτησης έχει συνεπώς από το χρονικό αυτό σημείο το δικαίωμα να αποσβέσει την απαίτηση του δανειστή του, προτείνοντας την ανταπαίτησή του σε συμψηφισμό, επέρχεται δε με την πρότασή του απόσβεση των αμοιβαίων απαιτήσεων, στο μέτρο κατά το οποίο καλύπτονται, αναδρομικώς, ανεξάρτητα από αν θα γίνει ή όχι αποδεκτή από εκείνον στον οποίο απευθύνεται.

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to top